Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat


Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (653,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-276-1
HR-nummer
2226
Utgitt

EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt å legge begrensninger på hvem som kan få tilgang til stoff eller stoffblandinger som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har i den forbindelse gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utrede om, og i hvilken utstrekning, det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgang til slike stoff og stoffblandinger.