Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser


Tiltak for myndigheters samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid for en mangfoldig og sammensatt befolkning.

Bilde av forside

Rapport

Last ned PDF (4,7MB)
Utgitt

Erfaringene fra koronapandemien viser at myndighetene ikke har lyktes fullt ut med å nå ut med informasjon og tiltak til en sammensatt og mangfoldig befolkning. Koronakommisjonen påpeker også dette.

Dette er bakgrunnen for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) våren 2021 mottok et felles oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget handler om å identifisere utfordringene med å nå målgruppen i en krisesituasjon, og utarbeide en liste med anbefalte tiltak for myndigheter basert på foreliggende kunnskaps- og erfaringsgrunnlag.

Med utredningsinstruksen som metodisk ramme har IMDi og DSB dessuten hentet innspill og kommentarer fra om lag 70 ulike representanter for målgruppen, myndigheter og andre relevante aktører.