Risikostyring i digitale verdikjeder


Justis- og beredskapsdepartementet ga høsten 2018 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skulle foreslå et nasjonalt rammeverk for at myndighetene skal kunne ha en samlet oversikt over digitale verdikjeder, og en modell for at virksomhetene selv kan etablere oversikt over slike kjeder.

Rapport

Last ned PDF (442KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-496-3 (PDF)
HR-nummer
2422
Utgitt

Oppdraget er en oppfølging av NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Arbeidsgruppen, som har vært ledet av professor Olav Lysne, har vektlagt å utarbeide en modell for risikostyring i digitale verdikjeder primært innrettet mot den enkelte offentlige eller private virksomhet. Modellen vil også kunne understøtte nasjonal risikostyring (governance).