Risikoanalyse på samfunnsnivå - Metode og prosess ved utarbeidinga av “Analysar av krisescenario (AKS)” (nynorsk)


DSB gav i februar 2019 ut ei ny utgåve av Analysar av krisescenario (AKS) (tidlegare Nasjonalt risikobilete) med ei samanstilling av 25 ulike risikoanalysar av alvorlege uønskte hendingar som kan råke Noreg.

Rapport

Last ned PDF (1,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-494-9 (PDF)
HR-nummer
2421
Utgitt

I dette metodedokumentet skildrar vi prosessen og metoden bak arbeidet med AKS 2019. Slik vil vi leggje til rette for transparens og etterprøvbarheit av vurderingar og resultat, samt skildre ein metode for risikoanalysar som med naudsynte tilpassingar også kan brukast i andre samanhengar.