Rapport etter brannvesenets tilsynsaksjon med kuldeanlegg med ammoniakk i 2022


Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen.

Rapport

Last ned PDF (813,9KB)
Utgitt

For å følge opp at kravene i forskriften overholdes, har DSB i samarbeid med landets brannvesen gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012. Tilsynsaksjonene har vært initiert og organisert av DSB, mens brannvesenet har utført tilsynene.