Melding om brannvernet 2016


Analyse av resultater fra Melding om brannvernet 2016.

Bilde av rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (1,3MB)
Utgitt

Melding om brannvernet (MOB), som er "brann- og redningsvesenets selvangivelse", har blitt innhentet av DSB siden 1988. DSB la om både oppdragsrapporteringen og MOB til rapportering via BRIS fra 1. januar 2016. Både oppdragsrapporteringen og MOB fikk da nytt innhold. For MOB sitt vedkommende var dette første skjemarevisjon siden starten i 1988.

Formålet i gammel MOB var først og fremst å se om kravene i lover og forskrifter på brannvernområdet var ivaretatt samt gi en oversikt over brann- og redningsvesenets ressurser. I ny MOB ønsker man også å skaffe til veie data som kan belyse utviklingen i hvordan brann- og redningsvesenet jobber. I så måte må MOB sees i sammenheng med oppdragsrapporteringen. Ønsket om å få et bedre innblikk i hvordan jobben gjøres og hvordan dette endres over tid har resultert i nye typer spørsmål. Mens gammel MOB nærmest utelukkende var basert på kvantitative harde fakta inneholder nytt skjema også et betydelig innslag av spørsmål der brann- og redningsvesenet skal vurdere seg selv og hvordan de jobber.

Analysen i denne rapporten ser mange steder på forskjeller mellom store og små brann- og redningsvesen (fem størrelseskategorier for samlet antall årsverk). Årsaken til dette er at regjeringen ønsker færre og større brannvesen i fremtiden. Analysen er derfor lagt opp til å avdekke på hvilke områder størrelsen på brann- og redningsvesenet har betydning for hvordan oppgaven løses.

Informasjon fra MOB skal brukes til mye, blant annet vurderinger om regelverket fungerer etter hensikten, vurdere effektivitet og kvalitet i brann- og redningstjenesten, være grunnlag for tilsyn, gi styringsinformasjon til departement og politisk ledelse, gi innspill til analyser og utredninger på brannvernområdet og levere data inn i KOSTRA (KOmmune-STat RApporteringen) som administreres av Statistisk sentralbyrå.