Kommuneundersøkinga 2019 (nynorsk)


DSB har sidan 2002 gjennomført ei spørjeundersøking blant kommunane i landet om status for samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i kommunen.

Rapport

Last ned PDF (5,4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-500-7 (PDF)
HR-nummer
2426
Utgitt

Kommuneundersøkinga for 2019 viser at den positive utviklinga i arbeidet med samfunnstryggleik på kommunalt nivå held fram. Mange kommunar tilfredsstiller lov- og forskriftskrava, og det er ei positiv utvikling i det systematiske arbeidet med kommunal beredskapsplikt.

Det største forbetringspotensialet ligg i å ha oppdaterte planar. For at arbeidet med samfunnstryggleik ikkje blir ei pliktøving for å tilfredsstille gjevne krav, er det viktig å bruke resultata aktivt og systematisk. DSB ønskjer å løfte fram kor viktige akkurat desse krava er.