DSB årsrapport 2017 (nynorsk)


Noreg er eit trygt land å bu i. Men ikkje heile tida, sjølv i trygge land skjer både store og små ulukker, kriser og andre uønskte hendingar. DSB si hovudoppgåve er å førebyggje slike hendingar, og bidra til at beredskapen er god og at ressursane finn kvarandre og samarbeider effektivt når ulukker og kriser oppstår. Ei anna viktig oppgåve er å sikre evaluering og læring etter hendingar og øvingar, og implementere nødvendige tiltak.

Rapport

Last ned PDF (7,2MB)
Utgitt

2017 har også vore eit spanande og innhaldsrikt år for fagområda eltryggleik, produkttryggleik, kjemikaltryggleik og brann og redning. På alle desse områda har vi føreslege og sett i verk endringar som skal gjere oss best mogleg førebudde på framtida. I 2018 vil vi halde fram arbeidet for å lage betre og enklare regelverk og tenester for alle målgruppene våre – ikkje minst befolkninga. Brukarorientering, digitalisering og effektivisering er høgt på DSB sin agenda, og mykje skal og må skje.