Brannstudien


Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (4,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-327-0
Utgitt

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 DSB i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann- og redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er forankret i Meld. St. 29 (2011–2012)Samfunnssikkerhet og tilhørende Innst. 426 S (2012–2013). Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009).