Sivil-militært sjefsmøte

, Nyhet


– En god håndtering av store kriser og alvorlige hendelser, krever et nært sivil-militært samarbeid. Derfor er møter som dette viktigere enn noen gang, sa direktør Elisabeth Aarsæther, da viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) besøkte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i dag. 

Konsekvensene av klimaendringene, pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, er alle eksempler på hvorfor det er viktig med et velfungerende totalforsvar i Norge. Sivile beredskapsetater og -ressurser må snakke, øve og fungere sammen med Forsvaret, for en optimal håndtering av alle typer store kriser og alvorlige hendelser. 

Foto av Rune Andersen, sjef FOH og Elisabeth Aarsæther, direktør DSBFra venstre: Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Elisabeth Aarsæther, Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: Stian Olberg, DSB

– Videreutvikling av sivile planer for å understøtte militære operasjoner, er viktigere enn noensinne. Samvirke mellom sivil og militær side er avgjørende for å kunne opprettholde vitale og kritiske samfunnsfunksjoner, og ta vare på befolkningen, om en alvorlig krise eller krig rammer, sier Andersen.

Forsvaret er avhengig av et velfungerende sivilt samfunn om de skal kunne gjøre jobben sin. Dette gjelder både i hverdagen, i konflikt og i verste fall krig. Militære styrker må kunne bruke norske havner og flyplasser, veinettet vårt må være egnet til store forflytninger, soldater må ha tilgang til sivil helsehjelp og kunne krysse landegrenser. Det er DSB som har ansvaret for å samordne de sivile beredskapsressursene i kriser. Med andre ord å bidra til at alle gode krefter trekker i samme retning. Det omfatter hele den sivile sektoren, fra å bygge motstandskraft hos innbyggerne, skape en felles situasjonsforståelse hos dem som håndterer krisene og gi beslutningstakerne grunnlaget de trenger for å gjøre sine jobber. 

– I dag har jeg og min kollega i FOH, og noen av våre ledere, brukt en arbeidsdag sammen. Vi har diskutert viktige temaer som utfordringsbildet vi står overfor, erfaringer fra totalforsvaret så langt og fremtidig samarbeid. Ikke bare i Norge, men også i Norden og i NATO. Disse timene har vært en investering i vår felles trygghet, sier Aarsæther.

Med både svensk og finsk medlemskap i NATO, teller nå alliansen 32 nasjoner. Det betyr at et allerede godt nordisk samarbeid, styrkes ytterligere. 

– I en nordisk ramme blir det viktig fremover med den multilaterale dimensjonen i dette, der dette er sentralt for etableringen av felles nordisk forsvarskonsept i rammen av NATOs regionale planer i et felles skandinavisk-nordisk operasjonsområde, sier Andersen. 

Kronikk: Derfor øver vi på krig (Av Eirik Kristoffersen, forsvarssjef og Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB)

>> Se flere bilder i DSB bildebase (Mediaflow).