Norge må forberede seg på et stigende havnivå

, Nyhet


Klimaendringer gjør at havet stiger. En ny rapport viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag.

Rapporten Sea-level Rise and Extremes in Norway beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300. Rapporten er utarbeidet av Norsk klimaservicesenter (Kartverket, Meteorologisk institutt, NORCE) og Nansensenteret på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Rapporten viser nok en alvorlig utfordring ved klimaendringene. Havet kommer til å stige når temperaturen i verden øker. Når det kombineres med høye vannstander og bølgepåvirkning kan det få betydelige konsekvenser langs vår langstrakte kyst. Flere områder kan bli liggende under vann – periodevis eller permanent – i fremtiden. Det må vi ta høyde for i planlegging av arealbruk og forsøke å forebygge alvorlige konsekvenser, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

DSB med veileder til kommunene

I juni kommer DSB med en oppdatert veileder til kommunene. Hensikten med veilederen er å gi råd til kommunene om hvordan resultatene fra denne rapporten kan brukes i kommunal planlegging.

– Hovedbudskapet til DSB er at vi må ta havnivåstigning mer på alvor. Veilederen vil peke på viktigheten av å tenke langsiktig. Kommunene må ta hensyn til et stigende havnivå når de skal planlegge ny utbygging, også for å sikre eksisterende bebyggelse, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Havet vil stige mer enn landet hever seg

Global oppvarming fører til at havet stiger, både fordi vannet utvider seg når det blir varmere, og fordi is på land smelter og renner ut i havet. Havnivåstigningen vil variere mellom ulike deler av kysten i Norge, fordi landhevingen etter siste istid er forskjellig.

I Norge har vi hittil i liten grad opplevd konsekvensene av havnivåstigning, siden landheving veier opp for stigende havnivå. Denne rapporten viser imidlertid at havnivåstigningen er i ferd med å utjevne og ta igjen landhevingen.   

Økt risiko for oversvømmelser fra havet

Havnivået stiger raskest langs kysten på Sørlandet og Vestlandet og utenfor Nord-Norge, fordi landet i disse områdene hever seg langsommere enn rundt Oslofjorden og i Midt-Norge.

Noen desimeter havnivåstigning gir økt risiko for oversvømmelser fra havet. Utsatte områder oversvømmes oftere, og vannet vil nå lengere inn på land. På lang sikt vil deler av Norge bli stående under vann som følge av havnivåstigning.

– År 2100 er ikke lenger så veldig langt fram i tid. Det er dit fram og lenger at kommunene må se nå, sier Aarsæther.

>> Gå til rapporten Sea-level Rise and Extremes in Norway 
>> Gå til Miljødirektoratets nyhetsmelding om rapporten 

Om rapporten Sea-Level Rise and Extremes in Norway

  • Rapporten er utarbeidet av Norsk klimaservicesenter ved Kartverket (prosjektleder), Meteorologisk institutt og NORCE, i samarbeid med Nansensenteret, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Rapporten beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot slutten av dette århundret, og videre mot år 2300, i ulike scenarioer for global oppvarming.
  • Tallene for havnivåstigning er basert på oppdaterte data fra FNs klimapanels sjette hovedrapport, skreddersydd til norske områder.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeider veileder til kommunene om hvordan resultatene fra rapporten kan brukes i kommunal planlegging.
  • Resultatene fra rapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til den kommende rapporten «Klima i Norge 2100» fra Norsk klimaservicesenter
  • Norsk klimaservicesenter tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn.