Branndører som åpnes ved røykutvikling

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er gjort kjent med utfordringer knyttet til branndører med åpne- og lukkeautomatikk.

Utfordringene gjelder berøringsfrie dører, hvor sensorer registrerer personer eller håndbevegelser – og åpner dørene. I tillegg finnes det dører med sensorer som skal registrere om det står en person i døra, for å hindre klemskader når døren lukker seg.

Nå viser flere tester at slike dører kan åpne seg også når sensorene registrerer røyk.

(Se video fra Statsbygg lenger ned).

Brannklassifiserte dører må fungere ved brann

Hovedhensikten med å dele byggverk opp i brannceller, er å forsinke og begrense brann- og røykspredning utenfor den branncellen der brannen starter.

Dører med sensorer for åpning og lukking må fungere dersom det oppstår brann eller røykutvikling. De må også fungere etter sin hensikt under evakuering og forflytning i et bygg, dersom det oppstår en brann eller røykutvikling.

Sensor-basert åpne- og lukkeautomatikk kan lette den daglige driften ved en rekke virksomheter. Hensynet til en effektiv arbeidshverdag kan imidlertid ikke gå på bekostning av brannsikkerheten – og dermed liv og helse.

Både bygningsregelverket, og brannregelverket slår fast at bygningsdeler og installasjoner skal virke som forutsatt. Det er eiers ansvar å sørge for at brannklassifiserte dører fungerer til hver tid.

Hva bør brann- og redningsvesenet gjøre?

DSB har i et brev til alle landets brann- og redningsvesen i dag, bedt dem være særlig oppmerksomme på denne type branndører, når de er på tilsyn i sykehus, sykehjem og andre steder der disse kan være installert.

Det kan også være slike dører i andre typer bygninger, så DSB ber også borettslag og andre bygningseiere som har slike dører, om å ta en ekstra sjekk om brannsikkerheten er ivaretatt.

DSB har også dialog med Direktoratet for byggkvalitet om saken.

Video fra Statsbygg