Ny EU-forordning om sikre produkter

, Nyhet


En ny forordning om sikkerhet for forbrukerprodukter trådte i kraft 12. juni 2023.

Gjeldende regler om sikkerhet for forbrukerprodukter finnes i produktsikkerhetsdirektivet fra 2001, som i Norge er gjennomført i produktkontrolloven. 12. juni 2023 trådte den nye forordningen i kraft i EU, og den skal gjelde i EU fra desember 2024.

Forordningen gjelder for alle produkter som ikke er særskilt regulert i annet EU-regelverk. Deler av forordningen gjelder også produkter som er særskilt regulert, dette gjelder blant annet forordningens bestemmelser om krav til nettbaserte markedsplasser. Formålet med forordningen er å forbedre handelen med produkter i EØS og samtidig sikre et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå, både når det handles i butikk og på nett.

Forordningen stiller, på samme måte som markedstilsynsforordningen, klare krav til markedsaktørene, dvs. produsent, importør og forhandler. Produktsikkerhetsforordningen stiller også en rekke krav til netthandel og nettbaserte markedsplasser. Nettbaserte markedsplasser skal blant annet ha internkontroll, de skal samarbeide med tilsynsmyndighetene og de skal varsle forbrukere som har kjøpt et produkt som er blitt tilbakekalt av sikkerhetsmessige årsaker. Tilsynsmyndighetene skal også kunne kreve at nettbaserte markedsplasser fjerner farlige produkter fra sine plattformer.

Produsentene pålegges ved den nye forordningen en plikt til å varsle tilsynsmyndighetene om ulykker forårsaket av produktet.

Om et produkt kalles tilbake på grunn av sikkerhetsfeil, skal markedsaktørene tilby forbrukerne å velge mellom reparasjon, nytt produkt eller tilbakebetaling av produktets verdi. Dette gjelder likevel ikke dersom det er umulig eller uforholdsmessig dyrt. I slike tilfeller, skal forbrukerne tilbys et av alternativene over.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som er hovedansvarlige for videre oppfølging av den nye produktsikkerhetsforordningen.

Forordningen kan leses her.