DSB har inngått rammeavtale for felles beredskaps- og krisestøtteverktøy

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har inngått en rammeavtale med RAYVN/Proactima for levering av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy til bruk for stat og kommuner.

Statsforvaltere, kommuner, en rekke direktorater og virksomheter trenger digitale verktøy for en mest mulig effektiv og samordnet krisehåndtering, og for at man i ettertid kan gå gjennom beslutninger og ressursbruk i en håndtering som involverer flere myndigheter.

– Krisestøtteverktøy er helt essensielt for effektiv ledelse, håndtering og deling av informasjon under hendelser der tid er en viktig faktor, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

DSB har gjennomført en grundig anskaffelsesprosess i samsvar med bestemmelsen som gjelder for forhandlet prosedyre, hvor ni leverandører oppfylte kvalifikasjonskravene og fire leverandører ble utvalgt til å inngi tilbud. RAYVN/Proactima hadde til slutt tilbudet med best forhold mellom kvalitet og pris, og ble tildelt rammeavtalen.

Verktøyet skal bidra til å koordinere og organisere informasjon under uønskede hendelser, der direktorater, statsforvaltere, sivilforsvardistrikter, kommuner og andre er involvert i håndteringen.

Den nye avtalen erstatter tidligere avtale og verktøy fra en annen leverandør, og er tilgjengelig for bruk høsten 2023.

RAYVN/Proactima er et helnorsk konsortium. Rammeavtalen har en varighet på 6 år med opsjon på ytterligere 2+2 år. Avtalen omfatter også opsjon på verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse og øvelsesplanlegging, samt konsulenttjenester.

Det pågår nå opplæring av brukerne slik at de er klare fra oppstartstidspunktet 1. oktober 2023.