Hjelper etter jordskjelv i Tyrkia

, Nyhet


Personell frå fleire av dei humanitære ressursane til DSB er no på plass i Tyrkia for å hjelpe til etter jordskjelvkatastrofen som ramma landet tidlegare denne veka.

Etter det kraftige jordskjelvet i Tyrkia og Syria natt til måndag, er behovet for hjelp enormt.

Som nasjonalt kontaktpunkt for internasjonale førespurnader om humanitær bistand, har DSB blitt kontakta både av EU, NATO og SN. Førespurnadene dreier seg i hovudsak om å koordinere hjelpa som no kjem til landet.

Med finansiering frå Utanriksdepartementet har DSB sendt mellom anna ein UNDAC-ekspert til Tyrkia. UNDAC er krisevurderingsteamet til SN, som gjerne er blant dei første internasjonale ressursane som kjem til eit katastrofeområde. Jobben deira er å vurdere og koordinere hjelpeinnsatsen i samarbeid med styresmaktene i det aktuelle landet. Vidare har vi sendt to IKT-ekspertar. Gitt dei vanskelege tilhøva i området på noverande tidspunkt, skal dei støtte UNDAC i arbeidet og sørgje for at SN-teamet har kontakt med omverda. DSB har i tillegg sendt ein leirteknikar frå det som blir kalla Norwegian Support Team. Han skal hjelpe til med rigginga av campen der UNDAC-personellet bur. Den femte personen DSB har sendt denne veka, er ein EU-ekspert som inngår i krisehandteringsteamet til EU. Oppgåva til denne eksperten er å assistere i hjelpeinnsatsen som kjem i EU-regi.

Tyrkia og Syria har i tillegg bedt om materiell til å handtere katastrofen, og då særleg materiell knytt til helsehjelp og husly til dei som har mista alt. DSB formidlar desse førespurnadene vidare til aktuelle aktørar. Det er den internasjonale vakta hos DSB og staben til Sivilforsvaret som handterer dei ulike førespurnadene.

Rolf Bakken (i midten) er UNDAC-ekspert frå DSB i Tyrkia. Foto: DSB