Å være forberedt på krig er ikke bare Forsvarets ansvar

, Nyhet


Med krig i Ukraina og en endret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, må militære og sivile beredskapsetater i Norge tenke mer verstefallsituasjoner enn før.

Denne uka møttes sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalløytnant Yngve Odlo direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elisabeth Aarsæther i Tønsberg. Samarbeid i hele krisespekteret var tema.

Forsvaret jobber for å sikre freden, men er skapt for å sloss når en må. Selv om de sivile aktørene og etatene har et annet mandat eller oppdrag, mener sjef FOH at også de sivile etatene nå må ha planene klar dersom krigen kommer til Norge.

– Samvirket mellom sivil og militær side er avgjørende for å kunne opprettholde vitale og kritiske samfunnsfunksjoner og ta vare på våre innbyggere dersom krigen rammer. I de fleste kriger, også i Ukraina, så kom krigen overraskende og det er for sent å etablere planer når krigen er her, sier Odlo.

– Vi står overfor et svært krevende utfordringsbilde og det er krig i Europa. Det er alvor og samarbeidet mellom sivil og militær side må ytterligere intensiveres for å sikre et best mulig totalforsvar. Norges totale forsvarsevne handler om både sivil og militær beredskap, og samarbeidsmøtet understreket behovet for at vi i fellesskap også tenker på, og forbereder, de verste scenarioene, sier DSB-direktør Aarsæther.

DSB og FOH samarbeider tett, begge har faste liaisoner hos hverandre og tankesettet etatene imellom er kjent.

– Vi vil fortsette det gode samarbeidet og særlig innenfor planlegging av øvelser og arbeid med planverk. FOH er vår viktigste samarbeidspartner i Forsvaret for å utvikle totalforsvarskonseptet videre, understreker DSB-direktøren.

Forsvaret og FOH kan ikke beordre sivil del av totalforsvaret til å etablere sivile planer som er innrettet mot krig, slik som Forsvaret har. Forsvaret har utviklet et planverk som er innrettet og integrert med våre allierte - mot det verst tenkelige.

– Vi bør derfor ha et overliggende nasjonalt planverk som er synkronisert i rammen av totalforsvaret. Det er fundamentet for at vi driver «trening og øving» både på militære og sivil side – det er for å teste planene og prosedyrene våre for å oppnå størst mulig effekt, sier sjef FOH.

Går en tilbake halvannet år var det ingen i totalforsvaret eller Forsvaret som snakket høyt om krig, men det har vært en modningsprosess i hvordan vi tenker og snakker om det nå, mener Odlo.

– Vi er på et veldig godt sted for å ta steget videre og det vi diskuterer må vi heller ikke være redd for å kommunisere, sier han og får støtte av Aarsæther.

– Det er viktig at vi har en felles situasjonsforståelse på felles sivil-militære arenaer. Øvelser er særlig viktige, men også utvikling av planverk og synkronisering av disse, sier hun.

Generalløytnanten mener sivil side må tenke og utvikle planer som innehar «worst case»-scenario eller krig inn i sine planer.

FOH vil drive utvikling av Totalforsvaret og ønsker tett samarbeid med DSB knyttet til sivil-militære oppgaver og prosesser, særlig innen øvelser og utvikling av planer/planverk på militær og sivil side.