Veileder til brann- og redningsvesenforskriften

, Nyhet


Brann- og redningsvesenforskriften trådte i kraft 1. mars 2022. Veileder til den nye forskriften er nå publisert. Denne gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, og retter seg mot kommunene generelt og brann- og redningsvesenene spesielt.

Hensikten med veilederen er å legge til rette for en lik forståelse og praktisering av reglene på tvers av kommunegrensene.

Brann- og redningsvesenforskriften erstatter forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). Forskriften utfyller kommunens plikter til etablering og drift av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler, jf. §§ 9 til 16 i brann- og eksplosjonsvernloven.

De viktigste endringene er analysekravene (§§ 6-9), en tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11), utalarmering ved tidskritiske hendelser (§ 24) og detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33). I tillegg er det inntatt presiseringer av opphevet dimensjoneringsforskrift og dagens praksis.

Det er også flere detaljerte krav til planverk, øvelser, evalueringer og Nødnett. I påvente av ny fagskole er bestemmelsene om opplæring og kompetanse tilpasset dagens utdanningsmodell.

Temaveileder til beredskapsanalyse blir publisert i løpet av mars.

For å sikre en relevant og oppdatert veiledning ønsker DSB innspill fra brukerne. Eksempler mv. som man tenker at andre vil ha nytte av kan sendes til postmottak@dsb.no, merket med sak nr. 2022/527.

>> Se brann- og redningsvesenforskriften på Lovdata

>> Veiledning til brann- og redningsvesenforskriften