Overgangsregler for NEK 400

, Nyhet


NEK 400 – om elektriske lavspenningsinstallasjoner – er revidert og vil gjelde fra 1. juli 2022. For å gi bransjen noe tid til å ta den nye normen i bruk har DSB vedtatt overgangsregler for utfasing av 2018-utgaven av normen.

DSB ønsker at overgang til ny norm skal skje på en sikker og kontrollert måte og har derfor vedtatt følgende overgangsregler:

  1. NEK 400:2022 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2022.
  2. NEK 400:2018 kan også benyttes for prosjektering ut 2022.
  3. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2018 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2023.
  4. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (fel) § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Begrunnelsen i søknad om dispensasjon må inneholde en oversikt over forhold i NEK 400:2022 prosjekteringen, og/eller utførelsen, ikke vil tilfredsstille uten at det medfører urimelig store konsekvenser for prosjektet. Søknaden må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser det vil medføre dersom søker skal følge ny utgave av NEK 400.

Det må kunne dokumenteres at installasjoner er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen (jf. fel §12). DSB vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

NEK 400:2018 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg utført etter denne norm, og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.

DSB forventer at den reviderte utgaven av normen vil bli tatt i bruk raskt fordi den inneholder mange nye løsninger og forenklinger. Ikke minst gjelder dette installasjon av ladesystemer for elbiler, solcelleinstallasjoner og batteri-installasjoner. I tillegg er reviderte delnormer fra IEC og Cenelec tatt med.