Håndtering av ekstremvær i storulykkevirksomheter – forebygging og beredskap

, Nyhet


Meteorologisk institutt har sendt ut et rødt farevarsel om ekstremt mye regn for sørlige deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Storulykkevirksomheter og andre som håndterer farlig stoff og eksplosiver må holde seg orientert om faren i sitt område og forberede seg på å håndtere situasjonen på eget anlegg.

Flom, skred og kraftig vind kan føre til at lagrede enheter flytter på seg og ødeleggelser på tanker, rørledninger eller prosessutstyr som inneholder farlig stoff. Spesielt utsatt er også viktige støttesystemer som strøm- og vanntilførsel. Dette kan være kritisk for prosess-styringen eller viktig sikkerhetskritisk utstyr i anlegget. Mulige følgehendelser er direkte utslipp av farlige kjemikalier, brann og eksplosjon i anlegget. I tillegg er det fare for at viktig infrastruktur både på og utenfor anlegget blir påvirket. Veier for transport til virksomhetene og interne veier på anleggene kan ødelegges og hindre framkommelighet på anleggene, noe som igjen skaper store utfordringer i en beredskapssituasjon.  Virksomhetene må også være klar over at ekstern beredskap som virksomheten vanligvis baserer seg på kan være opptatt med håndtering av hendelser andre steder i nærmiljøet.

Det er også viktig å være forberedt på at utstyr kan påvirkes eller ødelegges på en slik måte at det ikke blir oppdaget umiddelbart. Det er viktig med stor oppmerksomhet på sikkerhetskritisk utstyr i anlegg som har vært utsatt for ekstremvær, særlig ved oppstart av anlegget etter behov for nedstengning.

Vi anbefaler at virksomhetene sørger for

  • å følge med på værvarsel for sitt område å vurdere situasjonen ut fra tidligere erfaringer, men også med hensyn til uventede hendelser som kan oppstå
  • å sikre eller flytte løse gjenstander som kan gi ødeleggelser eller utslipp
  • god forankring av fast utstyr som tanker og rørledninger
  • at avløpsveier som kummer stikkrenner og sørg for at vannet ikke forhindres fra å renne unna der det er ment å gjøre det
  • at kritisk strøm- og vanntilførsel er sikret selv om vanlig tilførsel forhindres
  • å sikre utsatt sikkerhetskritisk utstyr
  • tilgjengelighet av mest nødvendig beredskapsutstyr dersom veier ødelegges
  • god og tidlig kommunikasjon med kommunen og nød- og beredskapsetatene om farene som vurderes ved anlegget og eventuelt behov for bistand.

Generelt om Natech

Naturfarer som flom, skred og skogbrann kan utløse andre typer hendelser i samfunnet. Eksempler er store ulykker med brann, eksplosjon og utslipp av giftige kjemikalier hos virksomheter som håndterer, lagrer eller transporterer farlige stoff. Slike hendelser omtales som "Natech" (Natural hazard triggered technological accidents). Klimaendringene gir en økt intensitet og hyppighet av naturhendelser både globalt, nasjonalt og lokalt, noe som gjør at det blir stadig viktigere å forhindre og begrense skadene som disse hendelsene kan gi.

Info og eksempler på Natech-ulykker i kjemikalieindustri: