Brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt

, Nyhet


Politidirektoratet anbefaler at alle politidistrikter etablere minst en tverretatlig brannetterforskningsgruppe.

Branner fører til store samfunnsmessige og personlige belastninger. Myndighetene har derfor satset mye på brannvern og forebyggende tiltak. Det å finne ut av brannårsak og mulige straffbare forhold er svært viktig i dette arbeidet.

– Flere prøveprosjekt har pekt på fordelene med tverretatlige brannetterforskningsgrupper. Kvaliteten øker, behandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten går opp. Det fører også til bedre brannårsaksstatistikk, som er til stor hjelp i det forebyggende arbeid innenfor brann- og elsikkerhet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

DSB oppfordrer Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen til å bidra i brannetterforskningsgruppene med faste deltakere i hvert politidistrikt. Gruppene ledes av politiet. I dag har 8 av 12 politidistrikter helt eller delvis etablerte brannetterforskningsgrupper.

Branner kan være svært vanskelige å etterforske. Det kreves teoretisk og praktisk kompetanse og erfaring innen mange fagområder.

– DSB har jobbet tett med Politidirektoratet og Kripos om å bedre brannetterforskningen i Norge. Dette samarbeidet blir viktig i bekjempelsen av branner i årene som kommer. Etableringen av brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt vil være med på å sikre riktig og lik kvalitet på etterforskningen som utføres rundt i landet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Tiltak for å bedre brannetterforskningen i Norge
– Politihøgskolens videreutdanning innenfor brannetterforskning er åpnet for deltakere fra brannvesenet og DLE.
– Det arrangeres en brannetterforskningskonferanse årlig, som er åpen for deltakere fra politi, brann, eltilsyn og forsikring.
– DSB har i samarbeid med Norges brannskole og Kripos etablert et to ukers brannutrederkurs for DLE-ansatte som samarbeider med politiet innen brannetterforskning. Kurset er også delvis åpent for deltakere fra brannvesen og politi.
– DSB arrangerer obligatoriske brannetterforskningskonferanser for DLE-ansatte årlig.
– Nasjonale arbeidsprosedyrer er revidert og er tilpasset ny vitenskapelig metode for brannetterforskning.
– Norsk brannvernforening, i samarbeid med Kripos, har etablert en erfaringsdatabase for brannetterforskning (www.knitre.org).