Nye regler for saluttering

, Nyhet


Ny våpenlov og forskrift fører til at det nå er politiet som skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og tennmidler til saluttering.

Den nye våpenloven og våpenforskriften, som forvaltes av politiet, trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og § 101 annet ledd i eksplosivforskriften, som forvaltes av DSB.

Dette betyr at det er politiet som nå skal behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB.

Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021.

Brann- og redningsvesen har ikke noen formell rolle utover å gi råd om det er brannfare knyttet til tid og sted for planlagt saluttering.