Ny utgave av bladet Elsikkerhet

, Nyhet


Den nye utgaven av Elsikkerhet inneholder blant annet statistikk og omtale av utvalgte elulykker som ble rapportert inn til DSB i 2020. I tillegg er det mange faglige artikler og informasjon fra NEK og Energi Norge.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi ser dessverre igjen at mange lærlinger og hjelpearbeidere er involvert i ulykker, ca 30 %. Dette er en oppgang siden 2018, og på samme nivå som i 2019, og er en altfor høy andel av de som jobber i elektriske anlegg, sier seksjonsleder Jon Eirik Holst. Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid.

Antall innmeldte ulykker for 2020 er fortsatt høyt, totalt 534. Det positive er at det ikke ble registrert dødsulykker i 2020. Dette er det syvende året siden 1998 vi har hatt null dødsulykker.

  - Den stadige økningen i antall innmeldte elulykker siden 2010 mener vi skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at bransjen tar dette alvorlig. Dette gjenspeiler trolig ikke en reell økning i antall ulykker, sier Holst. 

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet