Endringer i sivilbeskyttelsesloven

, Nyhet


Stortinget har vedtatt endringer i sivilbeskyttelsesloven med virkning fra 1. mai 2021. Lovendringene har blant annet som formål å klargjøre rettigheter og plikter i Sivilforsvaret. Endringen gjør det også mulig for DSB å tilgjengeliggjøre opplysninger om natur- og vannskader fra forsikringsselskapene i Kunnskapsbanken.

Sivilforsvaret

Flere av endringene gjelder tjenesteplikten i Sivilforsvaret. Det gis blant annet tydeligere og utfyllende bestemmelser om innkalling til tjeneste og gjennomføring av rekrutteringsmøter. Endringen gir hjemmel til å kreve vandelsvurdering, og inneholder bestemmelser om engangserstatning ved dødsfall og invaliditet. Det blir også forbudt å bruke berusende eller bedøvende midler under tjeneste.

Det gis videre en forskriftshjemmel som åpner for å kunne stille nærmere krav til rom og grunn som kommunene stiller til disposisjon for Sivilforsvaret. For å bidra til en mer rettferdig fordeling av kostnadene, åpnes det i tillegg for at det gjennom forskrift kan gis bestemmelser om utgiftsfordeling mellom kommunene.

Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken er et datasystem utviklet av DSB for å gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lettere tilgjengelig. Gjennom Kunnskapsbanken skal DSB innhente og sammenstille opplysninger om natur- og vannskader fra forsikringsselskaper, slik at kommuner og andre offentlige organer kan bruke dette i arbeidet med blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kunnskapsbanken skal bidra til å styrke kunnskapen om naturhendelser og konsekvenser av disse, og dermed styrke det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.

Nytt kapittel VA i sivilbeskyttelsesloven gir DSB nødvendig behandlingsgrunnlag for å innhente, foreta vurderinger, analyser og sammenstillinger av opplysninger om natur- og vannskader fra forsikringsselskapene til bruk i Kunnskapsbanken.

Lovendringen gjør det også mulig for DSB å tilgjengeliggjøre opplysningene for kommuner og andre offentlige organer uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Det pågår for tiden et arbeid med å gi utfyllende forskrifter til de nye lovbestemmelsene, både om Kunnskapsbanken og på sivilforsvarsområdet.