Samarbeid om deling av data

DSB jobber sammen med seks andre tilsynsmyndigheter i et prosjekt om deling av data ved tilsyn. Prosjektet har nå mottatt midler fra Digitaliseringsdirektoratet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber sammen med seks andre tilsynsmyndigheter i prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene. I tillegg til å koordinere tilsynsaktiviteter best mulig, ønsker prosjektet å bidra til risikobasert tilsynsvirksomhet, og tilsyn ut fra erfaringer gjennom innsamlede data fra tidligere og andres tilsyn. Prosjektet kjøres i regi av Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG), som koordineres av Arbeidstilsynet.

- Deling av data mellom etatene skal legge til rette for en best mulig samordning og effektivisering av tilsynsvirksomheten. Dette er gunstig for både virksomheter, næringsliv og for tilsynsmyndighetene selv. Vi bruker ressursene våre bedre, og vi forenkler hverdagen til virksomhetene og næringslivet ved å være mer enhetlige, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Digitaliseringsstrategi
Det er Digitaliseringsdirektoratet som gjennom sin medfinansieringsordning gir støtte til åtte prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og som støtter opp under regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi.

Tiltak knyttet til syv prioriterte livshendelser i digitaliseringsstrategien ble prioritert ved tildelingen. Prosjektet er tydelig rettet mot livshendelsen «starte og drive en bedrift», som er et av de prioriterte kriteriene i årets tildeling. Prosjektet er tildelt drøyt sju millioner kroner til bruk i gjennomførings- og avslutningsfasen, som i praksis går fra mai i år og ett år fram i tid.

Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe
Utgangspunktet for arbeidet er et initiativ hos Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG), og et konseptarbeid gjennomført høsten 2019. Målgruppen for resultatet vil være alle tilsynsmyndigheter i Norge. Jo flere som deler og bruker hverandres data i tiden framover, jo større gevinst vil prosjektet gi. Prosjektet samarbeider godt med flere andre nasjonale initiativer, og baserer arbeidet på nasjonale fellesløsninger.

De sju etatene som jobber med prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet og Statens helsetilsyn. Prosjektet planlegger å være i mål våren 2021.

Digitaliseringsdirektoratet: 150 millionar i medfinansiering til åtte prosjekt