Nytt nummer av Elsikkerhet

Årets utgave av bladet Elsikkerhet er ute nå. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av utvalgte elulykker som ble rapportert inn til DSB i 2019. I tillegg er det mange faglige artikler og informasjon fra NEK og Energi Norge.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi ser dessverre igjen at mange lærlinger og hjelpearbeidere er involvert i ulykker, ca 30 %. Dette er en oppgang siden 2018 er en altfor høy andel av dem som jobber i elektriske anlegg, sier seksjonsleder Jon Eirik Holst. Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid.

Antall innmeldte ulykker for 2019 er rekordhøyt, totalt 556. Det ble i 2019 registrert en dødsulykke. Tre ungdommer klatret på et parkert tog i en tunnel. De to andre ble alvorlig skadet. Det så langt i 2020 ikke registrert noe dødsulykker.

- Den stadige økningen i antall innmeldte elulykker siden 2010 mener vi skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell økning i antall ulykker, sier Holst. 

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet