Ny rapport: Fra bensinstasjon til energistasjon

, Nyhet


En stadig økende andel av bilparken drives av andre energibærere enn fossile drivstoff. Dette medfører at bensinstasjoner blir energistasjoner, med flere energibærere enn tradisjonelt drivstoff. En ny rapport belyser hvordan dette påvirker risiko for brann- og eksplosjon.

Kort oppsummering av rapporten

  • Risikoen må vurderes for hvert enkelt anlegg på energistasjonen. Generelle faktorer for hver enkelt energibærer må tas hensyn til i tillegg til anleggsspesifikke faktorer. Gode, tekniske og organisatoriske tiltak som er tilpasset hvert anlegg og hver type energibærer er viktig.
  • Ved endring fra bensinstasjon til energistasjon med flere enn én alternativ energibærer, er det funnet to utfordringer som vil kunne påvirke risiko for brann og eksplosjon: arealutfordringer og kaskadeeffekter.
  • Ved utbygging vil arealutfordringer måtte hensyntas og inngå i vurdering av stasjonsområdets totale egnethet for kombinasjoner av energibærere.
  • Kaskadeeffekter er hendelseskjeder som starter som en mindre hendelse og vokser seg til en større hendelse. Det er ikke funnet kjemiske vekselvirkninger som vil kunne påvirke risiko for brann og eksplosjon.

DSB sitt utgangspunkt var å utarbeide en veiledning for etablering av energistasjoner på bakgrunn av rapporten fra RISE. Bransjens anbefaling til myndighetene er at et eventuelt behov for nye anbefalinger eller retningslinjer, bør samkjøres med eller inkluderes i allerede eksisterende temaveiledninger fremfor å utarbeide nye.

Les hele rapporten
>> Fra bensinstasjon til energistasjon: endring av brann- og eksplosjonssikkerhet (PDF)

Rapporten er utarbeidet av RISE Fire Research på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). RISE ble bedt om å studere hvordan bensinstasjonene må endres for å imøtekomme fremtidens drivstoffetterspørsel, samt hvilke risikoer dette representerer med hensyn til brann og eksplosjon.