Nå kan kommunene forby å gjøre opp ild utendørs

, Nyhet


En forskriftsendring gir kommunene adgang til å nedlegge lokale forbud mot å gjøre opp ild når som helst i løpet av året og alle steder utendørs.

For at kommunene skal kunne nedlegge et slikt lokalt forbud, må det være spesielt stor brannfare eller andre ekstraordinære forhold i egen kommune.

Den nye ordlyden i forskrift om brannforebygging § 3 finner du på lovdata.no. DSB lager nå en veiledning til endringene i forskriften, som vil bli publisert på dsb.no.

I eller i nærheten av skog og annen utmark er det fortsatt forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i tidsrommet 15. april til 15. september, hvis ikke kommunen har gitt tillatelse eller det åpenbart ikke kan oppstå brann.

Bestemmelsen vil bli evaluert for å se om endringen har hatt ønsket effekt.