DSB oppfordrer virksomheter til å forberede seg på flom

, Nyhet


Det er varslet stor sannsynlighet for vårflom både sør og nord i Norge. DSB ber storulykkevirksomheter og andre som håndterer farlige kjemikalier om å holde seg orientert om faren i sitt område og forberede seg på å håndtere en flomsituasjon på eget anlegg.

En flom i eller i nærheten av anlegget kan påvirke en virksomhet som håndterer farlige kjemikalier på flere måter: Utendørs lagre og lagertanker kan flytte på seg, rørledninger, prosessutstyr og lagertanker som inneholder farlige kjemikalier kan bli ødelagt.

Strøm- og vanntilførsel kan blir utilgjengelig, og prosess-styringen eller sikkerhetskritisk utstyr i anlegget kan bli påvirket. Dette kan medføre utslipp av farlige kjemikalier eller branner og eksplosjoner i anlegget.

I tillegg er det fare for at viktig infrastruktur, både på og utenfor anlegget, blir påvirket. Transportveier til virksomhetene og interne veier på anleggene kan bli ødelagt og skape problemer for framkommeligheten på anleggene, noe som igjen gir utfordringer i en beredskapssituasjon.

Det er også viktig å være klar over at ekstern beredskap som virksomheten vanligvis baserer seg på, kan være opptatt med håndtering av flomhendelsen andre steder i nærmiljøet.

Vær også forberedt på at utstyr kan bli påvirket eller ødelagt på en slik måte at det ikke blir oppdaget umiddelbart. Dette gjelder for eksempel nedgravde tanker og rørledninger.

Sikkerhetskritisk utstyr i anlegg som har vært utsatt for en flom, bør ha spesiell oppmerksomhet. Spesielt viktig er dette ved oppstart av anlegget etter at det har vært nedstengt.

Vi anbefaler at virksomhetene:

  • følger med på flomvarsel for sitt område
  • vurderer situasjonen ut fra tidligere erfaringer, men også ut fra at nye uventede hendelser kan oppstå
  • sjekker avløpsveier som kummer stikkrenner og sørger for at vannet ikke forhindres fra å renne unna der det er ment å gjøre det.
  • sikrer eller flytter løse gjenstander som kan gi ødeleggelser eller utslipp
  • sørger for god forankring av fast utstyr, som tanker og rørledninger
  • sikrer at sikkerhetskritisk utstyr er flomsikret
  • sjekker at kritisk strøm- og vanntilførsel er sikret selv om vanlig tilførsel forhindres
  • om nødvendig etablerer midlertidige flomvoller o.l.
  • sørger for at mest nødvendig beredskapsutstyr er tilgjengelig på anlegget dersom veier ødelegges
  • sørger for god og tidlig kommunikasjon med kommunen og nød- og beredskapsetatene om farene som vurderes ved anlegget og eventuelt behov for bistand

Les mer om flom på NVEs nettsider

Om Natech-ulykker (Natural hazard triggered technological accidents)

Naturfarer som flom, skred, skogbrann og spesielt ulike typer ekstremvær kan utløse andre typer hendelser i samfunnet, for eksempel store ulykker med brann, eksplosjon og utslipp giftige kjemikalier hos virksomheter som håndterer, lagrer eller transporterer farlige kjemikalier.

DSB ønsker å bidra til økt fokus på disse tekniske sideeffektene av naturlige hendelser, som gjerne kalles "Natech"-ulykker. Klimaendringene gir en økt intensitet og hyppighet av naturhendelser både globalt, nasjonalt og lokalt, noe som gjør det stadig viktigere å fokusere på hvordan man kan forhindre og begrense skadene som disse hendelsene kan gi.

For mer informasjon og eksempler på Natech-ulykker i kjemikalieindustri se: Minerva og EUs nettsider.