DSB behandler søknader om drift av anlegg for CO2-håndtering

DSB behandler søknadene fordi driften av anleggene innebærer håndtering av store mengder trykksatt gass, som kan medføre en fare ved ukontrollerte utslipp.

I september la regjeringen frem stortingsmeldingen «Langskip – fangst og lagring av CO2» og de vil bevilge totalt 16,8 milliarder kroner til satsingen.

Langskip omfatter hele verdikjeden for storskala fangst, mellomlagring, transport og deponering av CO2, og de planlagte fangstanleggene ved Norcem Brevik og Oslo Fortum Varme samt mottaksanlegget til Northern Lights i Øygarden.

Søknadene ligger til høring og er kunngjort under dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger.