Brann- og redningsvesenforskriften på høring

DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring.

Revideringen av forskriften er et av de viktigste grepene vi gjør for å nå målet om enda bedre brann- og redningsvesen.

Forslaget innebærer en modernisering og forenkling av dagens forskrift, men det gjøres også noen større grep som skal bidra til å utvikle brann- og redningsvesenet ytterligere.

De fleste dimensjonerende kravene fra dagens forskrift videreføres, et ønske som har vært tydelig fra brann- og redningsvesenet. DSB har likevel gjort en del justeringer og presiseringer for å gi kommunene økt fleksibilitet, slik at analyser og planer i større grad kan være førende for organisering, bemanning og utrustning.

Det er også foreslått flere nye krav, som at enhetlig ledelsessystem skal benyttes, krav om utkalling av nærmeste ressurs, forskriftsfesting av nødnett, krav til nødmeldetjenesten, krav om utstyr til å håndtere ulykker i vann og innføring av begrepet responstid.

Høringsfristen er 15. januar 2021.

>> Les mer om høringen