136 innsatser i 2019 for Sivilforsvaret

I løpet av 2019 har Sivilforsvaret bistått ved 136 hendelser. Til sammen har 2 630 personer vært i innsats i 23 758 timer.

– 2019 ble et ganske rolig år for mannskapene til Sivilforsvaret. Men det er ikke noe som tilsier at behovet for Sivilforsvarets ressurser vil avta i årene framover, snarere tvert imot utfordringsbildet tatt i betraktning. Men vi forventer store årlige variasjoner, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret i Norge.

Store innsatser
I 2019 var det flest innsatser knyttet til søk etter savnede personer med 45, nest flest var skogbranner med 27. Politiet ba om bistand fra Sivilforsvaret 71 ganger i 2019. På andre plass kom brannvesenet med 49. Sivilforsvarets største innsatser i 2019 var redningsaksjonen knyttet til cruiseskipet "Viking Sky", skogbrann i Rogaland og leteaksjon i Nord-Trøndelag. Alle på over 2 000 innsatstimer.

I 2019 falt endelig det skredutsatte fjellpartiet "Veslemannen" i Møre og Romsdal. Sivilforsvaret har fra 2014 til fjellpartiet falt i 2019 deltatt med 522 personer i totalt 6 920 timer knyttet vakthold og sikring. Sivilforsvaret inngår også i landets atomberedskap og ufører rutinemessige målinger av bakgrunnsstråling på flere hundre målepunkter over hele landet. Det ble i 2019 foretatt 1 070 referansemålinger som er rapportert Statens Strålevern. Målingene danner grunnlag for å se endringer i bakgrunnsstrålingen over tid.

Mer omfattende innsatser
I 2019 ble Sivilforsvaret brukt i mange ulike sammenhenger. Sivilforsvaret var i innsats ved blant annet leteaksjoner, skogbranner, industribranner, flom, bortfall av strøm, vann og telekommunikasjon, båtulykker, helikopterstyrt, skred, uvær og alvorlig kriminalitet. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant leveransene som har økt de senere årene.

– Sivilforsvarets mannskaper har breddekompetanse som gjør at de kan brukes til mange forskjellige oppdrag når små og store kriser oppstår. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret i 2019 litt over 4,3 millioner kroner, sier Stårvik.

Et stadig våtere og villere vær er årsak til at mange av innsatsene de seneste årene har hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Det er ikke bare nødetatene som ber om bistand fra Sivilforsvaret. Fylkesmenn, kommuner og andre aktører ber også i økende grad om bistand fra Sivilforsvaret.

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Stårvik.

Skal håndtere komplekse hendelser
Sivilforsvaret har i perioden 2015-2018 etablert seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har bevilget penger til etableringen.

– De nye operative avdelingene består av håndplukkede mannskaper og utgjør et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Stårvik.

Raske fakta om innsatsåret 2019:

  • Sivilforsvaret la ned 23 758 innsatstimer i 2019. Det er det laveste siden 2012. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 45 644 innsatstimer og rekordåret er 2018 med hele 93 721 innsatstimer.
  • I 2019 var 2 630 personer i Sivilforsvaret i innsats. Det er det laveste siden 2010. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 3 990 personer i innsats i året og rekordåret er 2018 med hele 6 841 personer.
  • I 2019 var kostnaden for Sivilforsvarets innsatser på kun 4,3 millioner kroner. Det er det laveste siden 2010. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 12,3 millioner kroner og rekordåret er 2018 med hele 26,1 millioner kroner.
  • Det var 136 innsatser i 2019. Gjennomsnittet de ti siste årene er på 212 innsatser og rekordåret er 2014 med hele 291 innsatser.
  • Flest innsatser er knyttet til søk etter savnede personer (45), nest flest er knyttet til skogbranner (27).
  • Det var flest bistandsanmodninger fra politiet med 71, brannvesenet kom på andreplass med 49.
  • August var måneden med flest innsatser med 22, mens mai var måneden med færrest innsatser med 4.
  • Tre hendelser var på over 2 000 innsatstimer. Det var redningsaksjonen knyttet til cruiseskipet Viking Sky, skogbrann i Rogaland og leteaksjon i Nord-Trøndelag.
  • Tirsdag er den ukedagen det var flest innsatser med 30.
  • Det var flest innsatser i Finnmark fylke (15), færrest i Buskerud med (1).

Sivilforsvarets 136 innsatser i 2019
Søk etter savnede personer: 45
Skogbranner, gress og lyngbranner: 27
Industribranner: 10
Bygningsbrann: 9
Flom og oversvømmelse: 5
Bistand ved Veslemannen: 5
Måling av radioaktiv stråling: 4
Jord- og leirskred: 4
Trafikkulykker: 4
Helikopterstyrt: 2
Snøskred: 2
Storm og uvær: 2
Utlån av materiell: 2
Helseoppdrag: 2
Lenseoppdrag: 2
Vakthold og sikring: 2
Bistand ved Viking Sky: 1
Svikt i vannforsyningen: 1
Inntrengning av vann: 1
Bistand ved kriminalsaker: 1
Brann i fisketråler: 1
Transportoppdrag: 1
Bistand ved kongebesøk: 1
Trafikkregulering: 1
Nødnett-backup under Artic Race: 1

Materiell som er benyttet i innsats i 2019
Sambandsmateriell: 83
Aggregat og lysutstyr: 47
Forpleiningsutstyr: 39
Brannmateriell: 36
Telt: 36
ATV: 18
Sanitetsmateriell: 12
Redningsmateriell: 10
Ordensmateriell: 6
Sikringsutstyr: 4
Radiac materiell: 4
Annet CBRN-materiell: 1
Båt: 1
Snøscooter: 1
Annet: 23

Andre deltakere i innsatser som Sivilforsvaret var med på i 2019
Politi: 102
Brannvesenet: 75
Røde Kors: 53
Helikopter: 42
Norske redningshunder: 34
Helsevesenet: 32
Norsk Folkehjelp: 22
Heimvernet: 10
Andre: 55

>> Illustrasjonsbilder av Sivilforsvaret