Rekordår for Sivilforsvaret

, Nyhet


Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret cirka 26 millioner kroner. Store deler av disse midlene ble tilført via en ekstraordinær bevilgning høsten 2018, grunnet stort omfang av skogbranner.

Våren og sommeren 2018 ble den mest krevende skogbrannsesongen noen sinne og Sivilforsvaret bistod ved 120 skogbranner. Sivilforsvaret hadde personell i skogbranninnsats hver eneste dag i juli og Troms er det eneste fylke hvor det ikke var skogbranninnsats med Sivilforsvarets mannskaper.

Tidenes skogbrannsommer

– Mannskapene som slukket skogbrannene hadde lange og slitsomme dager i svært krevende terreng og i varmt vær. Jeg er stolt av den innsatsen som tjenestepliktige kvinner og menn og fast ansatte i Sivilforsvaret utførte. Sivilforsvarets volum og utholdenhet bidro sterkt til slokkingen av svært mange skogbranner, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

På grunn av ferietid var det også behov for å flytte mannskaper og materiell på tvers av fylkesgrenser for å bistå i mange av skogbrannene. Den største innsatsen i 2018 var skogbrannen i Bykle i Aust-Agder med 12 194 innsatstimer.

6 841 mannskaper i Sivilforsvaret la ned 93 721 innsatstimer i 2018. Til sammenligning er gjennomsnittet siden 2010 på 3 803 personer i innsats og 42 365 innsatstimer i året.

– Tilbakemeldingene vi får, er at de tjenestepliktige mannskapene våre er pålitelige og gjør en solid jobb. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Daae.

Breddekompetanse

Bredden i innsatser var stor i 2018. Sivilforsvaret var i innsats ved blant annet skogbranner, leteaksjoner, flom, bortfall av strøm og telekommunikasjon, fregattulykken, flyulykker, togulykke, bombefunn, og alvorlig kriminalitet. Leveranser innenfor vakthold, sikring, samband og kommunikasjon, telt, lys og varme er blant oppdragene som har økt de senere årene.

– Sivilforsvaret ble brukt i mange ulike sammenhenger i fjor. Det viser breddekompetansen i etaten og hvilket samfunnsbehov Sivilforsvaret dekker når små og store kriser oppstår. Totalt kostet innsatsene til Sivilforsvaret i 2018 cirka 26 millioner kroner, mens gjennomsnittet siden 2010 er på 11,5 millioner kroner i året, sier Daae.

Nye operative avdelinger

Nasjonale mobile forsterkningsenheter Sivilforsvaret har i perioden 2015-2018 etablert seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har bevilget penger til etableringen.

– De nye operative avdelingene består av håndplukkede mannskaper og utgjør et viktig bidrag ved blant annet store branner, flommer, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Daae.

 

Raske fakta om innsatsåret 2018:

 • Sivilforsvaret la ned hele 93 721 innsatstimer i 2018. Det er klar ny rekord. Gjennomsnittet siden 2010 er på 42 365 innsatstimer i året. 
 • I 2018 var 6 841 personer i Sivilforsvaret i innsats. Det er ny rekord. Gjennomsnittet siden 2010 er på 3 803 personer i innsats i året. 
 • I 2018 var kostnaden for Sivilforsvarets innsatser på 26,1 millioner kroner. Det er ny rekord. Gjennomsnittet siden 2010 er på 11,5 millioner kroner i året.
 • Det var 281 innsatser i 2018. I rekordåret 2014 var det 291 innsatser.
 • Flest innsatser er knyttet til skogbranner (120), nest flest er knyttet til søk etter savnede personer (79).
 • Flest bistandsanmodninger fra brannvesenet med 139.
 • Juli er måneden med flest innsatser med 98, mens februar var måneden med færrest innsatser med 7.
 • Troms er det eneste fylke hvor det i 2018 ikke har vært skogbranninnsats med Sivilforsvarets mannskaper.
 • Den største innsatsen i 2018 var skogbrannen i Bykle i Aust-Agder. Der la Sivilforsvaret ned 12 194 timer.
 • Lørdag er den ukedagen det var flest innsatser med 54.
 • Flest innsatser i Telemark (27), færrest i Troms med (5).

 

Sivilforsvarets 281 innsatser i 2018:

Skogbranner, gress og lyngbranner 120
Søk etter savnede personer 79
Bygningsbrann 16
Flom og oversvømmelse 13
Industribranner 6
Bistand ved Veslemannen 6
Svikt i vannforsyningen 5
Radioaktivitet 3
Svikt i strømforsyning 3
Storm og uvær 3
Snøskred 3
Flyulykker: 3
Bistand ved kriminalsaker 3
Infrastruktur og bygninger 3
Sprengningsfare og bombefunn 2
Jord- og leirskred 2
Inntrengning av vann 2
Utlån av materiell 2
Transport 2
Togulykke 1
Skredfare 1
Bistand til Forsvaret 1
CBRNE 1
Annen kommunal bistand 1

 

Materiell som er benyttet i innsats i 2018

Sambandsmateriell 190
Brannmateriell 130
Aggregat og lysutstyr 90
Forpleiningsutstyr 82
ATV 61
Telt 58
Redningsmateriell 27
Sanitetsmateriell 23
Ordensmateriell 10
Sikringsutstyr 7
Snøscooter 4
Radiac materiell 4
Mobil rensenhet 2
Båt 2
Annet

46

 

Illustrasjonsbilder som kan brukes til saken finner du på Flickr

Pressevakt DSB: 992 52 000, pressevakt@dsb.no