Regelverket for LPG-flasker evaluert

, Nyhet


Reguleringen av det såkalte flaskegassområdet, eller LPG-flasker, har vært gjenstand for uenighet blant de ulike aktørene i bransjen. DSB ønsket derfor en ekstern vurdering av gjeldende regelverk. Oppdraget ble gitt til PwC, som nå har levert sin rapport.

Regelverk er et av DSBs viktigste virkemidler for å påvirke sikkerhetsutviklingen. Det er derfor viktig at de krav som stilles er hensiktsmessige og relevante, og at de er formulert på en klart og tydelig måte.

Reguleringen av det såkalte flaskegassområdet, eller LPG-flasker, har vært gjenstand for uenighet blant de ulike aktørene i bransjen. DSB ønsket derfor en ekstern vurdering av gjeldende regelverk, blant annet for å få svar på om det bidrar til å ivareta sikkerheten, og om det medfører unødige økonomiske eller administrative konsekvenser for aktørene, inkludert forbruker.

Dagens regelverk oppfyller formålet

Oppdraget ble gitt til PwC, som i sin rapport konkluderer med at dagens regelverk oppfyller formålet. De vurderer at den oppnådde sikkerhetsgevinsten ved dagens regulering er høy og de anbefaler ikke å redusere kravene i dagens lovgivning.

PwC vurderer at dagens nasjonale regulering for fylling av gassflasker ikke fører til ulike konkurransevilkår for aktørene i markedet.

>> Les rapporten i sin helhet 

Anbefalinger

PwC har også kommet med følgende anbefalinger som DSB har vurdert (avsnitt markert i kursiv).

Anbefaler DSB å vurdere om regelverket for LPG i forbrukermarkedet kan presenteres mer samlet.

DSB anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide noe nytt regelverk for å imøtekomme denne anbefalingen, men vil se hvordan dette kan gjøres gjennom å endre eksisterende eller utarbeide ny veiledning på området.

Anbefaler DSB å vurdere om det er hensiktsmessig å operasjonalisere kravene til kompetanse ved fylling, salg og revisjon av gassflasker for LPG i forbrukermarkedet. 

DSB vil i første omgang undersøke om det er noen relevante standarder på området. DSB vil også vurdere å utfordre bransjen til å operasjonalisere disse kravene, eventuelt igjennom å etablere en form for bransjesertifisering.

Anbefaler DSB å vurdere å legge inn tydelige krav til plassering, samt skjerming, skilting osv. av automater, slik at brannvesenet kan stille krav til aktørene.

DSB vil tydeliggjøre dette i veiledning

Anbefaler DSB å vurdere om hyppigheten for kontroll av fylleanlegg for LPG bør lovfestes i tråd med anbefalingen om årlig kontroll i temaveiledningen.

DSB vil vurdere dette i forbindelse med allerede pågående revisjon av forskrift om håndtering av farlig stoff.

Anbefaler DSB å vurdere å endre sjekkliste for å bidra til å forhindre at det fylles på flasker som er forfalt til periodisk kontroll eller som ikke er egnet til å fylles på og skal kasseres.

DSB stiller spørsmål ved om PwC i sin anbefaling på dette punktet kan ha blandet samme ferdigkontroll, systematisk tilstandskontroll og kontroll av flasken før fylling. Det fremkommer klart i forskrift om håndtering av farlig stoff § 15a første ledd at det ikke er tillatt å fylle gassflasker for LPG som er skadde, defekte eller har forfalt til periodisk kontroll. 

Anbefaler DSB å vurdere om det bør utarbeides en nasjonal mal for kommunenes/brannvesenets tilsyn av fylleanlegg for gassflasker for LPG.

DSB har allerede utarbeidet en slik mal, men vil vurdere om den kan synliggjøres bedre på www.dsb.no.

Anbefaler at DSB vurderer om det vil kunne være hensiktsmessig å utføre uanmeldte tilsyn for å kartlegge sikkerhetsnivået hos aktører.

DSB er enig i at uanmeldte tilsyn kan være effektivt for å kartlegge sikkerhetsnivået. Det er imidlertid brannvesenet som er tilsynsmyndighet for denne type anlegg. Dersom brannvesenet er usikre på hvordan uanmeldte tilsyn skal gjennomføres så vil DSB bistå brannvesenet med dette.

Hvordan forstå begreper

I rapporten drøfter ellers PwC hvordan begreper eier skal forstås i de ulike regelverkene og betydningen med hensyn til hvem som kan gjennomføre periodisk kontroll av gassflasker og muligheten for å få innvilget 15 års kontrollintervall i stedet for 10 år.

På bakgrunn av PwC sin gjennomgang ser ikke DSB behov for å endre gjeldende regelverk for fylling av gassflasker for LPG og de ordninger som det åpner opp for.