Nytt nummer av Elsikkerhet

, Nyhet


Årets utgave av bladet Elsikkerhet er ute nå. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av utvalgte elulykker som ble rapportert inn til DSB i 2018.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi ser dessverre igjen at mange lærlinger og hjelpearbeidere er involvert i ulykker, ca 20 %. Selv om dette er en nedgang siden 2017, er dette en altfor høy andel av de som jobber i elektriske anlegg, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen. Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid.

Antall innmeldte ulykker har nå stabilisert seg på ca. 500. Det ble i 2018 ikke registrert dødsulykker, dette er sjette året siden 1998 vi har et "null-år". Det så langt i 2019 registrert en dødulykke.

- Økningen i antall innmeldte elulykker siden 2010 mener vi skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell
økning i antall ulykker, sier Rygh Pedersen.

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg. Denne gangen er det bl.a. mye informasjon om solcelleanlegg og lading av elektriske kjøretøy.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet