Nye regler om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret

, Nyhet


DSB har fastsatt ny forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste for tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

På samme tidspunkt oppheves gjeldende forskrift om fritak fra tjenestegjøring i Sivilforsvaret 24. mai 1985 nr. 1002.

Den nye forskriften finner du her https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-16-1811

Sivilforsvaret har en styrke på cirka 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner og er organisert under DSB. Viktige oppgaver for Sivilforsvaret er blant annet å beskytte sivilbefolkningen i krig, støtte og forsterke nødetatene ved større hendelser, varsle ved akutt fare og føre tilsyn med tilfluktsrom.

Forskriften gir nærmere bestemmelser om midlertidig fritak fra tjeneste når samfunnsinteresser krever det eller det foreligger vektige velferdsinteresser. Med tjeneste menes deltagelse på kurs, øvelser og innsats.

Mer informasjon om midlertidig fritak finner du: https://www.sivilforsvaret.no/innkalt-for-forste-gang/fritak-fra-tjeneste-i-sivilforsvaret/