Nye krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat

, Nyhet


DSB har fastsatt endringer i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 23. Bestemmelsen oppstiller krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Endringen innebærer at krav om nasjonal typegodkjenning bortfaller. Det betyr at sertifiseringsordningen for håndslokkere som i dag utføres av DNV GL avvikles fra 1.1.2020.

Kravene til omsetning og merking videreføres i stor grad. Et bærbart brannslokkeapparat kan bare omsettes hvis det oppfyller kravene i forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. I tillegg skal et bærbart brannslokkeapparat oppfylle kravene i NS EN 3-7, eller en annen standard som stiller likeverdige krav til funksjonalitet og effektivitet.

Kravene til merking på bærbart slokkeutstyr fremgår av § 23 andre ledd.