Nødnettet viktig under skredet

, Nyhet


Nødnett fungerte godt gjennom hendelsen i Sogn og Fjordane, og sørget for at nødetatene og andre beredskapsaktører opprettholdt god kommunikasjon i hele håndteringsfasen.

Tirsdag 30. juli gikk flere jordskred i Jølster, Gloppen, Modalen og Førde kommuner i Sogn og Fjordane. 150 mennesker ble evakuerte, og skredene førte til materielle skader på veinett samt bortfall av strøm og ekom. Flere steder opplevde befolkningen at all elektronisk kommunikasjon var utilgjengelig. Dette skapte usikkerhet og bekymring.

Nødnett har gjennom hendelsen tidvis vært det eneste kommunikasjonsmiddelet som har fungert. Tidlig i hendelsen ble det rapportert om manglende redundans på en ring i det aktuelle området. For å sørge for god beredskap ved et eventuelt bortfall iverksatte DSB flytting av en transportabel basestasjon fra Bergen til Florø. Denne ble utplassert slik at den dekket hele skredområdet og Førdedalen.

- Vi har fulgt situasjonen og har hatt tett dialog med innsatsledelsen og de øvrige brukerne av Nødnett kontinuerlig. Noen utfordringer har det selvsagt vært underveis, men de har vi løst forløpende, og det var viktig at vi fikk på plass den transportable basestasjonen på et tidlig stadium. Nødnettet var oppe tilnærmet hele tiden, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukerne om at det har fungert svært godt, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB.

Nødnett er et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsaktører som gir avlyttingssikret og robust kommunikasjon der folk bor og ferdes.