Hva bør vi bekymre oss for i 2019?

, Nyhet


I dag lanserer DSB rapporten Analyser av krisescenarioer 2019. Den inneholder analyser av 25 uønskede hendelser om kan ramme Norge.

Krisescenarioene tar for seg de mest komplekse hendelsene som kan ramme samfunnsverdier som liv og helse, økonomi, natur og kultur, demokratiske verdier og territoriell kontroll.

Det spesielle ved risikoanalysene til DSB er at det er de store sektorovergripende hendelsene som studeres; hendelser som berører flere myndigheters ansvarsområder, og dermed kan falle mellom flere stoler med hensyn til forebygging og beredskap.

DSB har gjort risikoanalyser av alvorlige farer og trusler mot samfunnet i ti år, og årets rapport inneholder analyser av 25 tenkte, uønskede hendelser.

Analysene er utført i samarbeid med andre fagmyndigheter og eksperter innenfor en rekke samfunnsområder. Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

>> Her kan du lese mer om rapporten