Forslag til endringer i byggteknisk forskrift om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

, Nyhet


På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lagt ut høring på forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Endringene har som formål å ivareta brannsikkerhet på campingplasser og gjelder nye krav til avstand mellom campingenheter. Høringsforslaget skal bidra til forenkling av regelverket og tilrettelegge for forutsigbarhet og likebehandling.

Høringen har kort frist. Siden endringsforslaget omhandler brannsikkerhet og avstandskrav oppfordrer DSB kommuner, brann- og redningsvesen og andre interessenter til å uttale seg om høringsforslaget.

Høringsfristen er 03.05.2019 og ligger på hjemmesiden til DIBK