Endringer i industrivernforskriften

, Nyhet


DSB har fastsatt forskrift 22. mai 2019 nr. 672 om endring i forskrift om industrivern.

Formålet med industrivernforskriften er å sikre at virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier, iverksetter egenbeskyttelsestiltak i form av industrivern. Virkeområdet er knyttet til næringskoder som beskriver slik aktivitet, jf. opplistingen i industrivernforskriften § 2.

Endringen innebærer en presisering av forskriftens virkeområde. I tillegg er det foreslått noen mindre endringer av enkeltbestemmelser.
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.