Videreutvikler totalforsvaret

, Nyhet


Støtte og samarbeid mellom Forsvaret og sivile sektorer er kjernen i det vi kaller totalforsvaret - vårt lands samlede motstandskraft.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapskapsdepartementet har revidert publikasjonen «Støtte og samarbeid - en beskrivelse av totalforsvaret i dag». Her gjennomgås gjeldende ordninger og mekanismer i totalforsvaret.

Regjeringen opprettet i 2016 et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. DSB koordinerer programmet på direktoratsnivå.

Høstens store NATO-øvelse i Norge, Trident Juncture, vil være en viktig test for hele totalforsvaret og en viktig milepæl i arbeidet med å styrke det sivil-militære samarbeidet og vårt lands samlede motstandskraft.

>> Støtte og samarbeid: En beskrivelse av totalforsvaret i dag (nyhetsmelding fra regjeringen.no)