Overgangsregler - revidert norm - NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

, Nyhet


Normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til som metode, er nå revidert og vil gjelde fra 1. juli 2018.

Bransjen trenger noe tid for å ta normen i bruk og DSB har derfor besluttet overgangsregler for utfasing av 2014-utgaven av normen.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) stiller krav til sikker prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner i boliger, virksomheter, industri og tilsvarende. § 10 Oppfyllelse av sikkerhetskrav angir at "forskrift supplert med tilhørende veiledning og normer samlet viser det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg".

I veiledningen vises det til normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner som metode for hvordan sikkerhetskravene i fel kapittel V kan oppfylles. Det er også angitt at henvisningen er udatert og at siste utgave av normen skal benyttes.

2018-utgaven av NEK 400 ble lansert 30. mai 2018 og vil gjelde fra 1. juli 2018. DSB anser at bransjen vil trenge noe tid på å tilegne seg endringene i revidert norm og tilpasse nye kontrakter til revidert norm. DSB har fokus på at overgang til ny norm skal skje på en sikker og kontrollert måte og har derfor vedtatt følgende overgangsregler:

1. NEK 400:2018 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2018.

2. NEK 400:2014 kan også benyttes for prosjektering ut 2018.

3. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2014 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2019.

4. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i fel § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Søknaden må begrunnes.

Det må kunne dokumenteres at installasjoner er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt over. I praksis gjøres dette i samsvarserklæringen (jf. fel §12). Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

NEK 400:2014 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg utført etter denne norm og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.

DSB forventer at den reviderte utgaven av normen vil bli tatt i bruk raskt fordi den inneholder mange nye løsninger og forenklinger. Ikke minst gjelder dette installasjon av ladesystemer for elbiler, solcelleinstallasjoner og batteri-installasjoner. I tillegg er reviderte delnormer fra IEC og Cenelec tatt med.