Nytt nummer av Elsikkerhet

, Nyhet


Årets utgave av bladet Elsikkerhet er ute nå. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av utvalgte elulykker som ble rapportert inn til DSB i 2017.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi ser dessverre igjen at ca. 30 % av ulykkene har involvert lærlinger/hjelpearbeidere. Dette er altfor høy andel av de som jobber i elektriske anlegg, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen. Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid.

Antall innmeldte ulykker ligger omtrent på samme nivå som i 2016. Det ble også i 2017 (som i 2016) registrert to dødsulykker, men ingen av disse var blant elektrofagfolk. Det er så langt i 2018 ikke registrert dødulykker.

- Økningen i antall innmeldte elulykker siden 2010 mener vi skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell
økning i antall ulykker, sier Rygh Pedersen.

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg på land og maritimt.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet