Nye forskrifter om personlig verneutstyr (PVU) og gassapparater

, Nyhet


Det er fastsatt nye forskrifter for gassapparater og personlig verneutstyr (PVU), med ikrafttredelse henholdsvis 22. og 26. juni.

Ny forskrift om personlig verneutstyr (PVU-forskriften) ble fastsatt og trådte i kraft den 22. juni 2018. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2016/425 i Norge.

Den nye forskriften finner du her.

Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av PVU som skal gjøres tilgjengelig på markedet, for å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for PVU i EØS-området.

Forskriften forvaltes av DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Den gamle forskriften om personlig verneutstyr vil bli opphevet i statsråd over sommeren. Det gis imidlertid overgangsregler:

  • PVU som omfattes av og er i samsvar med den gamle PVU-forskriften og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
  • EU-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter den gamle PVU-forskriften skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen.

>> Du kan lese mer om overgangsbestemmelsene her: Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment - Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions (ec.europa.eu)

>>  EU-kommisjonen har også utarbeidet en veiledning til PVU-forordningen: PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment (ec.europa.eu)

>> Høringsdokumentene

Ny forskrift om gassapparater ble fastsatt og trådte i kraft 26. juni 2018. Forskriften erstatter forskrift 5. oktober 1994 nr. 919 om gassapparat og utstyr, og gjennomfører forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). Forskriften forvaltes av DSB.

Den nye forskriften finner du her.

Den nye forskriften oppstiller sikkerhetskrav til gassapparater og utstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet. Forordning 2016/426 om gassapparater (GAR) erstatter gassapparatdirektivet (1994/9/EF) (GAD).

Forordningen stiller krav til konstruksjon, produksjon og montering av gassapparat og utstyr slik at dette til enhver tid er i forsvarlig stand for å forebygge skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder gassapparater og utstyr som brukes til for eksempel matlaging og oppvarming.

Hovedformålet med den nye forordningen er å bringe reglene om gassapparater i samsvar med annet europeisk produktregelverk etter retningslinjene i EUs beslutning 768/2008/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter. Forordningen inneholder bl.a. harmoniserte definisjoner av sentrale begreper, bestemmelser om markedsaktørenes forpliktelser, bruk av CE-merking, prosedyrer for samsvarsvurdering, bestemmelser om akkreditering, utpeking av tekniske kontrollorganer og krav til tilsynsmyndighetene.  Hensikten er å gjøre det enklere for markedsaktørene å forstå og overholde regelverket når de produserer, importerer og distribuerer gassapparater og utstyr.  

Det er verdt å merke seg at gassapparater som plasseres på markedet for første gang (bringes i omsetning) etter at den nye forskriften om gassapparater er trådt i kraft må ha EU-typeprøvingssertifikat etter forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). EU-typeprøvingssertifikater etter direktiv 2009/142/EF (GAD) om gassapparater kan ikke benyttes. At tidligere GAD sertifikater ikke har en tidsbegrensning (utløpsdato) er ikke av betydning.

For nærmere veiledning om ny forordning om gassapparater og de vesentligste endringene se Europakommisjonens veiledninger:

>> Spørsmål og svar om overgang til nye regler

>> Veiledning om ulike bestemmelser

>> DSBs veiledning: Gassapparatforordningen – krav til produsent og importør

Forslag til forskrift ble sendt på høring i november 2016. Høringsdokumentene:

>> Høringsbrev 

>> Høringsnotat