Nasjonal løsning for farlige produkter

, Nyhet


Høsten 2017 startet DSB opp digitaliseringsprosjektet "Nasjonal løsning for farlige produkter (NLFP)". Den nye løsningen er planlagt lansert høsten 2018.

Løsningen er en videreutvikling av nettstedet www.farligeprodukter.no som DSB lanserte i 2015. Den nye nettsiden skal gi informasjon om produkter som kan være farlige og har en alvorlig risiko, basert på meldinger fra markedsaktører eller myndigheter. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gitt medfinansiering på 4,3 millioner kroner til utvikling av løsningen. Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet deltar i prosjektet, men det er et viktig mål med prosjektet at alle norske produktmyndigheter skal kunne ta i bruk løsningen for sine produktområder når den er lansert.

DSB er nasjonalt kontaktpunkt inn mot EU-kommisjonen for varslingssystem (RAPEX) om farlige produkter, og leder et nasjonalt nettverk for farlige produkter bestående av 12 produktmyndigheter i Norge. I tillegg til DSB og de fire deltakende myndigheter er disse med i nettverket: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), Miljødirektoratet, Justervesenet, Statens Jernbanetilsyn, Statens strålevern, Legemiddelverket og Toll.

Hovedgevinsten med den nye løsningen er å få til en reduksjon i antall ulykker og hendelser som følge av bruk eller besittelse av et farlig produkt ved at forbrukere og profesjonelle aktører blir mer kvalitetsbevisst og endrer adferd i forhold til produktsikkerhet. Færre ulykker vil blant annet gi lavere behandlingskostnader i helsevesenet og færre utrykninger for brann- og redningsvesenet.