Kronikk: Viktig test av totalforsvaret

, Nyhet


35 000 NATO-soldater på norsk jord kan oppleves som overveldende. Samtidig gir øvelsen Trident Juncture oss mulighet til å teste nasjonens samlede utholdenhet og motstandskraft - vårt totalforsvar.

Av direktør Cecilie Daae, DSB.

Klassekampen fortalte mandag at USA ruster opp i Europa for å avskrekke Russland. Leseren kan få inntrykk av at militærmakt alene er garantisten for Norges og Europas sikkerhet. Det er et bilde jeg har behov for å nyansere. 

Til høsten kommer rundt 35 000 NATO-soldater til den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen. Øvelse Trident Juncture blir svært synlig, og vil prege spesielt Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland. Samtidig gir dette en unik mulighet til å øve hele bredden i totalforsvaret - sivilt og militært. Det er lenge siden vi har øvd i et slikt omfang. Men det er nødvendig for å kunne ivareta landets og innbyggernes sikkerhet i en tid med stadig mer krevende sikkerhetspolitiske utfordringer. 
 
Trusselbildet blir stadig mer sammensatt og uoversiktlig. Skillet mellom krig og fred, eller mellom sivile og militære problemstillinger, er blitt utydelige. I dag opptrer ikke nødvendigvis en motstander i uniform, men bruker et sett av ulike virkemidler for å teste eller svekke en motpart; dataangrep, feilinformasjon eller politisk påvirkning. Dette er trusler mot samfunnets interesser som ikke alene kan møtes med militære maktmidler, men hvor sivile sektorer har nøkkelroller i forsvaret av norske interesser.
 
Selv om det først og fremst er soldater og militære kjøretøy du som innbygger vil legge merke til, vil jeg understreke at øvelsen dreier seg om så mye mer enn det. Dette er ikke bare en militærøvelse, men en øvelse for det totale forsvaret av landet vårt. Utgangspunktet er et scenario der Norge er under angrep og får støtte fra NATO. Vår evne til å ta imot og legge til rette for alliert støtte er derfor et viktig øvingsmoment. Det vil være en krevende situasjon, hvor også sivile myndigheter, organisasjoner og bedrifter må bidra for at vi skal lykkes.
 
Norge og NATO er blitt stadig mer avhengig av sivile aktører og deres ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner. Mye av logistikken som støtter opp under militære operasjoner, er satt ut til kommersielle selskaper. Uten et godt sivilt-militært samarbeid vil vi verken være i stand til å ta imot våre allierte eller til å gi Forsvaret den støtten det trenger i fred, krise og krig.
 
Utfordringer knyttet til situasjonsforståelse, informasjonsdeling og koordinering er funn som går igjen i evaluering etter øvelser og hendelser. Dette er ekstra krevende når både Forsvaret og en rekke sivile aktører er med. I tillegg er kjennskapen til hverandres ressurser og behov begrenset. DSB er derfor pådriver for at totalforsvaret tilpasses dagens og morgendagens utfordringer, og for at sivile og militære aktører erkjenner og planlegger for gjensidige avhengigheter. Da kan vi sikre at ressursene finner hverandre slik at vi sammen er forberedt.
 
Øvelsen vil skape debatt og diskusjon. Den hilser jeg velkommen. Norges totale forsvarsevne angår oss alle og bør være langt fremme i samfunnsdebatten.