Kronikk: Kjære ordfører og rådmann

, Nyhet


Visste du at halvparten av de som omkommer i brann mottar kommunale tjenester i hjemmet? Og at du – med enkle grep – kan bidra til at færre dør i brann?

Av helsedirektør Bjørn Guldvog og DSBs direktør Cecilie Daae.

I Norge dør det, heldigvis, færre og færre mennesker i brann. Årsak: Målrettet brannforebyggende arbeid.

Kunnskap er en forutsetning for å lykkes med det forebyggende arbeidet. Vi vet stadig mer om hva som utløser branner, hvem som rammes og hvilke tiltak som er effektive for å unngå brann.

Vi vet for eksempel at hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Vi vet at brannsikkerheten til mange i disse sårbare gruppene ikke er god nok. De trenger hjelp for å være trygge i eget hjem.

Og vi vet at det ofte kan være enkle tiltak som redder liv. Som å skifte batteri i røykvarsleren.

Ingen skal dø i brann

Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas. Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og brann- og redningsvesenet i kommunene er nøkkelen til suksess.

Vår erfaring viser at dette samarbeidet fungerer aller best når det er forankret i kommuneledelsen.

DSB og Helsedirektoratet jobber aktivt for å støtte deg og din kommune. Nå har vi fått midler fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som – blant annet gjennom e-læring og oppfølging av de ansatte i helse og brann – skal støtte kommunen i deres arbeid med brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper.

Eldre mer utsatt

Eldre mennesker har en høyere risiko for å omkomme i brann. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.

I anledning FNs eldredag 1. oktober sender vi ut informasjon til alle landets kommuner som forklarer hvorfor godt samarbeid mellom helse og brann faktisk kan redde liv.

Vi får stadig flere eldre. Og det er stadig flere eldre med hjelpebehov som bor lenger i eget hjem. Dermed ser det ikke ut til at antallet som mottar kommunale tjenester blir færre med det første.

Derfor håper vi at din kommune gjør det den kan for å sikre at fagpersonene finner hverandre på tvers av tjenester, og at kunnskap og informasjon når ut til de rette personene.

Innlegget er publisert i flere lokalaviser, blant annet Finnmark Dagblad.