Krav om samtykke for virksomheter som skal bunkre passasjerskip med hydrogen

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for brannfarlig stoff, herunder hydrogen.

Etter forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 17 skal virksomheter som skal bunkre flytende naturgass (LNG) til passasjerskip innhente samtykke fra DSB i rimelig tid før bunkring kan påbegynnes. Sett opp mot at det er krav om samtykke for virksomheter som bunkrer passasjerskip med LNG fra anlegg eller tankbil på land, vurderer DSB det slik at også bunkring av passasjerskip med hydrogen skal pålegges krav om samtykke. Det legges derfor opp til endring av § 17 slik at samtykkekravet også vil gjelde bunkring av passasjerskip med hydrogen.

Frem til revidert forskrift trer i kraft, har DSB besluttet at det skal treffes vedtak om samtykkekrav for virksomheter som skal bunkre passasjerskip med hydrogen, jf. § 17 fjerde ledd.

>> Informasjon vedrørende krav om samtykke for bunkring av passasjerskip med hydrogen (PDF)