Kan du tenne bål på sankthansaften?

, Nyhet


Det er hyggelig å tenne opp et bål når man er på tur. Men i Norge er det et generelt bålforbud i skog og mark fra 15. april til 15. september. Her kan du lese mer om reglene for bålbrenning.

Vi har bak oss en lang periode med veldig tørt og varmt vær uten nedbør, og det gjør at brannfaren fortsatt kan være stor rundt om i landet. Noen steder har det kommet en del regn, mens andre steder har det ikke kommet en dråpe.

- Det spesielle nå er at skogbrannfaren fortsatt er veldig stor, selv om det har regnet mange steder. Vegetasjonen tørker fort opp og det ser ut til at det fortsetter å være tørt den nærmeste tiden, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.  

DSB har som følge av de lokale store variasjonene i skogbrannfare besluttet å opprettholde forsterket beredskap med helikopter fremover for raskt å kunne bistå brannvesen i slokking av skogbrann.

- Folk må være aktsomme, bruke sunn fornuft og følge rådene fra lokale brannvesen. Vi har alle et ansvar for å forhindre at skogbranner oppstår, sier Madsen.

Hva er generelt bålforbud?
I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Hva må jeg gjøre hvis jeg ønsker å tenne bål på sankthansaften?
Du må søke brannvesenet i din kommune om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vil i sin vurdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Kan jeg grille i egen hage?
Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Men du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket