Endring i forskrift om aerosolbeholdere

, Nyhet


Endringene ble gjort for å:

  • Oppfylle kravene i EU-direktivet 2016/2037 i norsk lovgivning.
  • Muliggjøre et høyere trykk i aerosolbeholdere som drives av ikke brannfarlige gasser.
  • Tilpasse forskriftens bestemmelser om merking til merkingsreglene i CLP-forordningen.

Endringene medførte blant annet at forskriftens vedlegg punkt 2.2. om merking ble endret.

Med virkning fra 11. april 2018 er det gjort en ny endring i punkt 2.2. bokstav c ved at ordet "advarsel" er endret til "fare". Ordet som nå er rettet opp, skyldtes en oversettelsesfeil av teksten i direktiv 2016/2037.

Les hele forskriften her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-03-01-229?q=aerosolbeholdere*